Una autoclau és un recipient de pressió metàl·lic de parets gruixudes amb un tancament hermètic que permet treballar a alta pressió per realitzar una reacció industrial, una cocció o una esterilització amb vapor d’aigua. La seva construcció ha de ser tal que resisteixi la pressió i temperatura desenvolupada en el seu interior. La pressió elevada permet que l’aigua aconsegueixi temperatures superiors als 100 °C. L’acció conjunta de la temperatura i el vapor produeix la coagulació de les proteïnes dels microorganismes, entre elles les essencials per a la vida i la reproducció d’aquests, fet que porta a la seva destrucció.

En l’àmbit industrial, equips que funcionen pel mateix principi tenen altres usos, encara que diversos es relacionen amb la destrucció dels microorganismes amb finalitats de conservació d’aliments, medicaments, i altres productes.

La paraula autoclau no es limita als equips que funcionen amb vapor d’aigua, ja que els equips utilitzats per esterilitzar amb òxid d’etilè es denominen de la mateixa forma.

Funcionament:

Les autoclaus funcionen permetent l’entrada o generació de vapor d’aigua però restringint la seva sortida, fins a obtenir una pressió interna de 103 kPa per sobre de la pressió atmosfèrica, la qual cosa provoca que el vapor aconsegueixi una temperatura de 121graus Celsius.
Un temps típic d’esterilització a aquesta temperatura i pressió és de 15-20 minuts. Les autoclaus més modernes permeten realitzar processos a majors temperatures i pressions, amb cicles estàndard a 134 °C a 200 kPa durant 5 min per esterilitzar material metàl·lic; fins i tot arriben a realitzar cicles de buit per accelerar l’assecament del material esterilitzat.

El fet de contenir fluid a alta pressió implica que les autoclaus han de ser de manufactura sòlida, usualment en metall, i que es procuri construir-les totalment hermètiques.
Les autoclaus són àmpliament utilitzades en laboratoris, com una mesura elemental d’esterilització de material. Encara que cal notar que, a causa que el procés involucra vapor d’aigua a alta temperatura, certs materials no poden ser esterilitzats en autoclau, com el paper i molts plàstics (a excepció del polipropilè). si es pot esterilitzar paper en borses de niló, això es fa en odontologia per esterilitzar els cons de paper absorbent utilitzats en endodòncia.
A causa que el material a esterilitzar és molt probablement d’ús gravable, es requereix mètodes de testificació de la qualitat d’aquesta esterilització, això vol dir que la pressió i temperatura aplicades seran diferents per a cadascun dels productes autoclaus.
Les autoclaus solen estar proveïdes de manòmetres i termòmetres, que permeten verificar el funcionament de l’aparell. Encara que al mercat existeixen mètodes testimoni annexos, per exemple, testimonis químics que canvien de color quan certa temperatura és aconseguida, o bé mecànics que es deformen davant les altes temperatures. Per aquest mitjà és possible esterilitzar tot tipus de materials a excepció de materials volàtils, per la qual cosa s’ha de tenir gran precaució.

Usos:

  • Autoclau d’ús mèdic usada per esterilitzar instrumental i un altre producte sanitari.
  • Autoclau de laboratori usada per esterilitzar material de laboratori.
  • Autoclau industrial com les que s’usen per exemple per al tractament de la fusta exposada a la intempèrie, laminació de vidre o tractament de composites.
  • Autoclau de materials compostos usada per guarir i conformar laminatges de materials compostos polimèrics.


Autoclau de laboratori:

Una autoclau de laboratori és un dispositiu que serveix per esterilitzar material de laboratori.
Les autoclaus són àmpliament utilitzades en laboratoris, com una mesura elemental d’esterilització de material. Encara que cal notar que, a causa que el procés involucra vapor d’aigua a alta temperatura, certs materials no poden ser esterilitzats en autoclau, com el paper i molts plàstics (a excepció del polipropilè).
Aquest producte és d’ús general en laboratori i no és un producte sanitari per tant no porta marcat CE segons la directiva 93/42/EEC ni li és aplicable aquesta legislació. Quan l’autoclau està destinada a l’esterilització de productes sanitaris té uns requisits especials.

Autoclau d’ús mèdic:

Una autoclau d’ús mèdic és un accessori dels productes sanitaris que permet la seva esterilització utilitzant per a això vapor d’aigua a alta pressió i temperatura. Com a accessori d’un producte sanitari és considerat per la directiva 93/42/EEC com regulat també per la directiva i classificat independentment. Així les autoclaus o esterilitzadores d’ús mèdic són productes sanitaris de la classe IIa per regla 15 d’annex IX de la directiva 93/42/EEC.1 Aquesta classificació canviarà en entrar en vigor la modificació de la directiva per la directiva 2007/47/*EC passant a classe IIb per regla 15 modificada.
Les autoclaus són àmpliament utilitzades pels fabricants de productes sanitaris estèrils i en les centrals d’esterilització hospitalàries, com una mesura elemental d’esterilització dels productes.

Objectiu:

S’encarrega d’eliminar tota la vida microbiana incloses espores en materials, equips quirúrgics, tèxtils i de vidre excepte de plàstic.
Brindar-li seguretat al pacient.
Inexistència de residu tòxic en material i equip esterilitzat.
Per a l’eficàcia de l’esterilització de vapor (Autoclau) deu comptar amb tres paràmetres que són:

Temperatura.
Pressió.
Temps.
Perquè l’esterilització sigui efectiva ha d’aconseguir una temperatura de 121º a 134ºC amb una pressió de 20-32 lliures/polzades(psi) això es modifiqués depenent el nivell del mar on es trobi l’equip.

Autoclau industrial:

En el context industrial la paraula autoclau s’utilitza per referir-se a una olla de pressió de gran talla, utilitzada per bullir en processos industrials.

ç

  • En la indústria alimentària: s’utilitzen per a l’esterilització de conserves i aliments enllaunats que les seves característiques requereixen un tractament per sobre dels 100 graus centígrads (mètode Nicolás Appert )
  • En la indústria de la fusta: s’utilitza per tractar la fusta per a construccions en exterior (pèrgoles, porxos, etc.) i així protegir-la de paràsits.
  • En la indústria tèxtil es denominen autoclaus certes màquines utilitzades per al tenyit de teles.
  • En la indústria dels pneumàtics, s’utilitzen per realitzar el vulcanitzat.
  • En el tractament de residus hospitalaris, s’utilitza per eliminar els microorganismes patògens existents.

Autoclau de materials compostos:

Una autoclau de materials composts és un recipient o atuell (normalment en forma cilíndrica) amb un sistema de temperatura i pressurització, utilitzat per guarir i consolidar materials compostos.

La grandària i el disseny de l’autoclau depèn de l’aplicació o, la qual cosa és el mateix, del tipus de peces a processar. Un dels sectors que més utilitza aquesta tècnica és l’aeronàutic, per la qual cosa a vegades aquests sistemes tenen dimensions molt grans.

Els components principals d’una autoclau de materials composts són:

Càmera pressuritzada: És l’atuell pròpiament aquest, en la qual s’introdueixen els components a guarir.
Dispositius d’escalfament: Són els encarregats d’aconseguir les diferents temperatures de guarit per a cada tipus de material introduït.

Sistema d’aplicació de buit: És un dels components més importants en aquest tipus d’autoclaus, ja que és una part fonamental per al procés de fabricació d’un laminatge de material compost. S’encarrega de la primera compactació del laminatge, elimina components volàtils de la resina i permet que s’apliqui pressió sobre la peça a conformar sense que aquesta romangui en contacte amb l’atmosfera de l’autoclau. Consisteix en una membrana prima plàstica, no reutilitzable, i una sèrie d’elements que eliminen la quantitat de resina sobrant i aconsegueixen bons acabats superficials de la peça.

Sistema de control dels paràmetres de guarit: Assegura a tot moment, mitjançant sistemes monitoritzats, que les condicions de pressió i temperatures són les adequades per al procés.
Suport dels motlles per a la seva introducció en la càmera.

Share This